پروفیل گالوانیزه

نام سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل قیمت
پروفیل گالوانیزه ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
پروفیل گالوانیزه ۲  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
پروفیل گالوانیزه ۲  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
پروفیل گالوانیزه ۲  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
پروفیل گالوانیزه ۲*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
پروفیل گالوانیزه ۲*۳۰*۵۰ شاخه ۶ متری 50*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
پروفیل گالوانیزه ۲*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری 50*50 2 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
پروفیل گالوانیزه ۲  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
پروفیل گالوانیزه ۲*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری 60*60 2 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
پروفیل گالوانیزه ۲*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری 70*70 2 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
پروفیل گالوانیزه ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 2 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
پروفیل گالوانیزه ۲  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید
پروفیل گالوانیزه ۲  ۹۰*۹۰   تهران    ۶ متری کارخانه 90*90 2 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید

X