پروفیل مبلی

نام آلیاژ ضخامت(میل) حالت برند انبار قیمت
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 7,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۰٫۷*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری 7,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۲۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 7,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 7,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 7,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 7,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 7,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 7,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 7,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 7,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 7,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل  ۰٫۹*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 9,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل۰٫۹*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 9,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 9,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 9,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 9,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 9,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 9,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 9,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 9,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 9,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 1,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 1,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 1,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 1,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱*۲۰*۴۰ شاخه ۶ متری 1,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 1,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۱  ۴۰*۸۰   تهران    ۶ متری کارخانه 1,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۱  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 1,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱*۵۰*۵۰ شاخه۶ متری 1,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۱  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 1,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۱  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 1,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 125,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۲۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 125,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل۱٫۲۵*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 125,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱٫۲۵*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 125,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 125,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 125,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 125,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 125,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 125,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱٫۲۵*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری 125,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۱۰ شاخه ۶ متری 15,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 15,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱٫۵*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری 15,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل۱٫۵*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 15,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱٫۵ * ۲۰*۳۰   شاخه ۶ متری 15,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱٫۵ * ۲۵*۲۵  شاخه ۶ متری 15,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل  ۱٫۵* ۳۰*۳۰   شاخه ۶ متری 15,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل  ۱٫۵* ۴۰*۲۰  شاخه ۶ متری 15,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱٫۵*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 15,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 15,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱٫۵*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری 15,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 15,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 15,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال
پروفیل ۱٫۵*۸۰*۴۰ شاخه ۶ متری 15,00 6 متری تهران کارخانه 286,240 ریال

X