پروفیل ساختمانی

نام سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل قیمت
پروفیل ۵۰۷  ۲  کارخانه  ۶ متری 507 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 257,800 ریال
پروفیل ۵۰۸  ۲  کارخانه  ۶ متری 508 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 257,800 ریال
پروفیل ۵۰۹  ۲  کارخانه  ۶ متری 509 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 257,800 ریال
پروفیل 10*20  2    6 متری 10*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 259,180 ریال
پروفیل 20*20  2    6 متری 20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 258,350 ریال
پروفیل 20*30  2    6 متری 20*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 258,080 ریال
پروفیل 30*30  2    6 متری 30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 257,800 ریال
پروفیل ۴۰*۲۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 40*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 257,800 ریال
پروفیل 40*40  2    6 متری 40*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 257,800 ریال
پروفیل ۴۰*۸۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 40*80 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 257,800 ریال
پروفیل ۵۰*۳۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 50*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 257,800 ریال
پروفیل ۵۰*۵۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 50*50 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 257,800 ریال
پروفیل ۶۰*۳۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 60*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 257,800 ریال
پروفیل ۶۰*۶۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 60*60 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 257,800 ریال
پروفیل ۸۰*۸۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 80*80 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 257,800 ریال

X