ورق روغنی

ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1.25 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 274,320 ریال
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 7,00 1.250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 266,980 ریال
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 4,00 1.000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 5,00 1.000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 270,650 ریال
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 5,00 1.250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 267,890 ریال
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 6,00 1.000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 266,980 ریال
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 6,00 1.250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 266,060 ریال
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 8,00 1.000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 268,810 ریال
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 8,00 1.250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 266,980 ریال
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 9,00 1.000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 267,990 ریال
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۲۵۰   رول ST12 بنگاه تهران 9,00 1.250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 266,150 ریال
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1,00 1.000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 272,480 ریال
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1,00 1.250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 271,560 ریال
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 125,00 1.250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 271,560 ریال
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 15,00 1.000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 272,480 ریال
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 15,00 1.250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 270,650 ریال
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 2,00 1.000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 293,580 ریال
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 2,00 1.250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 291,750 ریال
ورق روغنی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 25,00 1.000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 4,00 1.250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 2,00 1.250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 289,910 ریال
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1,00 1.250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 267,890 ریال
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 4,00 1.000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 5,00 1.000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 266,980 ریال
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 5,00 1.250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 264,230 ریال
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 6,00 1.000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 263,310 ریال
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 6,00 1.250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 262,390 ریال
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 7,00 1.000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 264,230 ریال
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 7,00 1.250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 263,310 ریال
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 8,00 1.000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 265,140 ریال
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 8,00 1.250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 263,310 ریال
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 9,00 1.000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 264,230 ریال
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 9,00 1.250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 262,390 ریال
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول st12 بنگاه تهران 1,00 1.000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 268,810 ریال
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 125,00 1.000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 270,650 ریال
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 125,00 1.250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 267,890 ریال
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 15,00 1.000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 268,810 ریال
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 15,00 1.250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 266,980 ریال
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 2,00 1.000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 266,980 ریال
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 6,00 1.250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 266,730 ریال
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 5,00 1.000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 271,320 ریال
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 5,00 1.250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 268,560 ریال
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 9,00 1.250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 266,670 ریال
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 6,00 1.000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 267,670 ریال
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 8,00 1.250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 267,670 ریال
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 7,00 1.000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 268,580 ریال
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 8,00 1.000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 269,510 ریال
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 4,00 1.000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 7,00 1.250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 267,680 ریال
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1,00 1.000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 273,120 ریال
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 9,00 1.000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 268,510 ریال
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه 6,00 1.250 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه 7,00 1.250 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 کارخانه 7,00 1.000 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 کارخانه 5,00 1.000 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 کارخانه 4,00 1.000 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 کارخانه 6,00 1.000 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه 5,00 1.250 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه 8,00 1.250 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 کارخانه 8,00 1.000 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه 2,00 1.250 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 کارخانه 2,00 1.000 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 کارخانه 1,00 1.000 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه 15,00 1.250 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 کارخانه 15,00 1.000 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه 12,00 1.250 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 کارخانه 12,00 1.000 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه 1,00 1.250 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 کارخانه 9,00 1.000 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه 9,00 1.250 فولاد غرب ST12 کارخانه رول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 12,00 1.250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 272,190 ریال
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1,00 1.250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 272,180 ریال
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 12,00 1.000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 275,220 ریال
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 15,00 1.000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 273,120 ریال
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 2,00 1.250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 293,320 ریال
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 2,00 1.000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 295,170 ریال
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 15,00 1.250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 271,240 ریال

X