میلگرد استنلس

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۸۰ میلیمتر 280 304L 6 متری کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۳ میلیمتر 3 304L 6 متری کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵ میلیمتر 5 304L 6 متری کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶ میلیمتر 6 304L 6 متری کیلوگرم 1,166,980 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸ میلیمتر 8 304L 6 متری کیلوگرم 1,166,980 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۰ میلیمتر 10 304L 6 متری کیلوگرم 1,166,980 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۲ میلیمتر 12 304L 6 متری کیلوگرم 1,166,980 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۴ میلیمتر 14 304L 6 متری کیلوگرم 1,166,980 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۰ میلیمتر 20 304L 6 متری کیلوگرم 1,166,980 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۵ میلیمتر 25 304L 6 متری کیلوگرم 1,166,980 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۳۰ میلیمتر 30 304L 6 متری کیلوگرم 1,166,980 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۴۰ میلیمتر 40 304L 6 متری کیلوگرم 1,166,980 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۰ میلیمتر 50 304L 6 متری کیلوگرم 1,166,980 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۵ میلیمتر 55 304L 6 متری کیلوگرم 1,166,980 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۰ میلیمتر 60 304L 6 متری کیلوگرم 1,166,980 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۵ میلیمتر 65 304L 6 متری کیلوگرم 1,166,980 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸۰ میلیمتر 80 304L 6 متری کیلوگرم 1,215,600 ریال
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۴۵ میلیمتر 45 1.4841 6 متری کیلوگرم 2,697,250 ریال
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۶ میلیمتر 6 1.4841 6 متری کیلوگرم 2,697,250 ریال
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۱۰ میلیمتر 10 1.4841 6 متری کیلوگرم 2,697,250 ریال
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۱۲ میلیمتر 12 1.4841 6 متری کیلوگرم 2,697,250 ریال
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۱۵ میلیمتر 15 1.4841 6 متری کیلوگرم 2,697,250 ریال
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۱۸ میلیمتر 18 1.4841 6 متری کیلوگرم 2,697,250 ریال
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۲۵ میلیمتر 25 1.4841 6 متری کیلوگرم 2,697,250 ریال
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۴۰ میلیمتر 40 1.4841 6 متری کیلوگرم 2,697,250 ریال
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۶۰ میلیمتر 60 1.4841 6 متری کیلوگرم 2,697,250 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵ میلیمتر 5 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۰ میلیمتر 10 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۴ میلیمتر 14 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۵ میلیمتر 15 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۶ میلیمتر 16 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۰ میلیمتر 20 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۵ میلیمتر 25 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۸ میلیمتر 28 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۳۰ میلیمتر 30 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۳۶ میلیمتر 36 316L 6 متری کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۴۰ میلیمتر 40 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۴۵ میلیمتر 45 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵۰ میلیمتر 50 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵۵ میلیمتر 55 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۶۰ میلیمتر 60 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۶۵ میلیمتر 65 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۷۰ میلیمتر 70 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۸۰ میلیمتر 80 316L 6 متری کیلوگرم 1,458,720 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۸۵ میلیمتر 85 316L 6 متری کیلوگرم 1,487,890 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۹۰ میلیمتر 90 316L 6 متری کیلوگرم 1,526,790 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۲۰ میلیمتر 120 316L 6 متری کیلوگرم 1,555,970 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۳۰ میلیمتر 130 316L 6 متری کیلوگرم 1,604,590 ریال
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۵۵ میلیمتر 155 316L 6 متری کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۲۰ میلیمتر 220 316L 6 متری کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۸۰ میلیمتر 280 316L 6 متری کیلوگرم تماس بگیرید

X