میلگرد آجدار

10 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه
میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم 157,800 ریال
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم 157,800 ریال
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم 157,800 ریال
میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه میانه کیلوگرم 157,800 ریال
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 160,560 ریال
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 163,310 ریال
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 159,640 ریال
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 159,640 ریال
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 157,800 ریال
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 157,800 ریال
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 164,680 ریال
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 162,850 ریال
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 162,850 ریال
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 159,910 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران 14 شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم 161,470 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران 16 شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم 161,470 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 159,910 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 159,910 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران 18 شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم 161,470 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 159,910 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران 20 شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم 161,470 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 159,910 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران 22 شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم 161,470 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران 25 شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم 161,470 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 159,910 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران 28 شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور کیلوگرم 161,470 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 159,910 ریال
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 169,270 ریال
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 170,190 ریال
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 167,440 ریال
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 167,440 ریال
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 164,680 ریال
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 164,680 ریال
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 164,680 ریال
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 164,680 ریال
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 164,680 ریال
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 164,680 ریال
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 164,680 ریال
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 30 A3 شاخه 12 متری کارخانه 30 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه آذرفولاد امین کیلوگرم 164,680 ریال
میلگرد آجدار ابهر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه ابهر کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار ابهر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه ابهر کیلوگرم 162,390 ریال
میلگرد آجدار ابهر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 164,230 ریال
میلگرد آجدار ابهر 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه ابهر کیلوگرم 162,390 ریال
میلگرد آجدار ابهر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 164,230 ریال
میلگرد آجدار ابهر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 158,720 ریال
میلگرد آجدار ابهر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 158,720 ریال
میلگرد آجدار ابهر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 158,720 ریال
میلگرد آجدار ابهر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 158,720 ریال
میلگرد آجدار ابهر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 158,720 ریال
میلگرد آجدار ابهر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم 158,720 ریال
میلگرد آجدار ابهر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 164,680 ریال
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 163,310 ریال
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه بنگاه تهران 14 شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم 160,560 ریال
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه بنگاه تهران 16 شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم 160,560 ریال
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه بنگاه تهران 18 شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم 160,560 ریال
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه بنگاه تهران 20 شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم 160,560 ریال
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه بنگاه تهران 22 شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم 160,560 ریال
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه بنگاه تهران 25 شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر کیلوگرم 160,560 ریال
میلگرد آجدار امیرکبیر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار امیرکبیر 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه امیرکبیر کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه فایکو کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 156,980 ریال
میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 156,980 ریال
میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران 16 شاخه 12 متری A3 بنگاه تهران فایکو کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 156,980 ریال
میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 156,980 ریال
میلگرد آجدار فایکو 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 156,980 ریال
میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران 25 شاخه 12 متری A3 بنگاه تهران فایکو کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 156,980 ریال
میلگرد آجدار فایکو 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه فایکو کیلوگرم 156,980 ریال
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 159,640 ریال
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 157,800 ریال
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 157,800 ریال
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 155,970 ریال
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 155,970 ریال
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 155,970 ریال
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم 155,970 ریال
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 168,170 ریال
میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 163,580 ریال
میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 162,670 ریال
میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 159,270 ریال
میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 159,270 ریال
میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 158,080 ریال
میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 158,080 ریال
میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 158,080 ریال
میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 158,080 ریال
میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 158,080 ریال
میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 158,080 ریال
میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 167,890 ریال
میلگرد آجدار شاهرود 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 166,980 ریال
میلگرد آجدار شاهرود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهرود 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 167,440 ریال
میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 164,680 ریال
میلگرد آجدار شاهین بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 164,680 ریال
میلگرد آجدار شاهین بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 161,930 ریال
میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 161,930 ریال
میلگرد آجدار شاهین بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 161,930 ریال
میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 161,930 ریال
میلگرد آجدار شاهین بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 161,930 ریال
میلگرد آجدار شاهین بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 161,930 ریال
میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 161,930 ریال
میلگرد آجدار شاهین بناب 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 161,930 ریال
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 159,910 ریال
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 159,910 ریال
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 159,910 ریال
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 159,910 ریال
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 159,910 ریال
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 159,910 ریال
میلگرد آجدار راد همدان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 8 A2 شاخه کارخانه 8 شاخه A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 168,810 ریال
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 166,980 ریال
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار کاشان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه نورد گرم سمنان کیلوگرم 171,560 ریال
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه نورد گرم سمنان کیلوگرم 164,680 ریال
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه نورد گرم سمنان کیلوگرم 163,770 ریال
میلگرد آجدار آریان فولاد 10 A3 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A3 Factory آریان فولاد کیلوگرم 162,850 ریال
میلگرد آجدار آریان فولاد 10 A2 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 Factory آریان فولاد کیلوگرم 161,930 ریال
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A3 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A3 آریان فولاد کیلوگرم 162,850 ریال
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A2 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریان فولاد 14 A3 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 Factory آریان فولاد کیلوگرم 158,720 ریال
میلگرد آجدار آریان فولاد 16 A3 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 158,720 ریال
میلگرد آجدار آریان فولاد 18 A3 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 158,720 ریال
میلگرد آجدار آریان فولاد 20 A3 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 158,720 ریال
میلگرد آجدار آریان فولاد 22 A3 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 Factory آریان فولاد کیلوگرم 158,720 ریال
میلگرد آجدار آریان فولاد 25 A3 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 158,720 ریال
میلگرد آجدار آریان فولاد 28 A3 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار قزوین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه قزوین کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار قزوین 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه قزوین کیلوگرم 161,470 ریال
میلگرد آجدار قزوین 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه قزوین کیلوگرم 161,470 ریال
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه فولاد سپهر ایرانیان کیلوگرم 166,520 ریال
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 18 A2 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A2 کارخانه فولاد سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 20 A2 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A2 کارخانه فولاد سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 163,310 ریال
میلگرد آجدار آریا ذوب 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 163,310 ریال
میلگرد آجدار آریا ذوب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 162,390 ریال
میلگرد آجدار آریا ذوب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 162,390 ریال
میلگرد آجدار آریا ذوب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 162,390 ریال
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 162,390 ریال
میلگرد آجدار آریا ذوب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 162,390 ریال
میلگرد آجدار آریا ذوب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 162,390 ریال
میلگرد آجدار آریا ذوب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 162,390 ریال
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 164,680 ریال
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 162,850 ریال
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 159,640 ریال
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 159,640 ریال
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 159,640 ریال
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 159,640 ریال
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 159,640 ریال
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 159,640 ریال
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 159,640 ریال
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 159,640 ریال
میلگرد آجدار درپاد تبریز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 163,310 ریال
میلگرد آجدار درپاد تبریز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 163,310 ریال
میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 163,310 ریال
میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 125,690 ریال
میلگرد آجدار درپاد تبریز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 118,810 ریال
میلگرد آجدار درپاد تبریز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 125,690 ریال
میلگرد آجدار کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم 157,340 ریال
میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم 157,340 ریال
میلگرد آجدار کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم 157,340 ریال
میلگرد آجدار کوثر اهواز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کوثر اهواز 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم 157,340 ریال
میلگرد آجدار معراج کرد کوی 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه معراج کرد کوی کیلوگرم 159,640 ریال
میلگرد آجدار معراج کرد کوی 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه معراج کرد کوی کیلوگرم 159,640 ریال
میلگرد آجدار معراج کرد کوی 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه معراج کرد کوی کیلوگرم 159,640 ریال
میلگرد آجدار ابرکوه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابرکوه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 158,260 ریال
میلگرد آجدار ابرکوه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 156,430 ریال
میلگرد آجدار ابرکوه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 156,430 ریال
میلگرد آجدار ابرکوه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 156,430 ریال
میلگرد آجدار ابرکوه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 156,430 ریال
میلگرد آجدار ابرکوه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 156,430 ریال
میلگرد آجدار ابرکوه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 156,430 ریال
میلگرد آجدار ابرکوه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 156,430 ریال
میلگرد آجدار ابرکوه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه ابرکوه کیلوگرم 156,430 ریال
میلگرد آجدار حسن رود 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 167,440 ریال
میلگرد آجدار حسن رود 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 163,310 ریال
میلگرد آجدار حسن رود 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 163,310 ریال
میلگرد آجدار حسن رود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار حسن رود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار حسن رود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار حسن رود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 161,010 ریال
میلگرد آجدار راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه راد همدان کیلوگرم 171,430 ریال
میلگرد آجدار راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه راد همدان کیلوگرم 169,130 ریال
میلگرد آجدار راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 166,840 ریال
میلگرد آجدار راد همدان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 165,920 ریال
میلگرد آجدار راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 165,920 ریال
میلگرد آجدار راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 165,920 ریال
میلگرد آجدار راد همدان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 165,920 ریال
میلگرد آجدار راد همدان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 165,920 ریال
میلگرد آجدار راد همدان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 166,380 ریال
میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه راد همدان کیلوگرم 166,380 ریال
میلگرد آجدار حدید سیرجان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم 165,140 ریال
میلگرد آجدار حدید سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم 164,230 ریال
میلگرد آجدار حدید سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم 164,230 ریال
میلگرد آجدار حدید سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم 162,390 ریال
میلگرد آجدار حدید سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم 162,390 ریال
میلگرد آجدار حدید سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم 162,390 ریال
میلگرد آجدار حدید سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم 162,390 ریال
میلگرد آجدار حدید سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار حدید سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه حدید سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار قائم 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار قائم 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار قائم 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار قائم 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار قائم 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار قائم 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار قائم 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار قائم 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار قائم 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه قائم کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار معراج کرد کوی 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه معراج کرد کوی کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار معراج کرد کوی 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه معراج کرد کوی کیلوگرم تماس بگیرید

X