تیر آهن، هاش، ریل و ضایعات

نام سایز طول شاخه واحد محل تحویل وزن تقریبی قیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 12 12 متری شاخه بنگاه تهران 18,348,630 ریال
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 12 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,960 ریال
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 14 12 متری شاخه بنگاه تهران 24,311,930 ریال
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 14 12 متری بنگاه اصفهان 24,128,450 ریال
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 14 12 متری کیلوگرم کارخانه 156,890 ریال
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 16 12 متری کیلوگرم کارخانه 157,800 ریال
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 16 12 متری بنگاه اصفهان 29,633,030 ریال
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 16 12 متری شاخه بنگاه تهران 29,816,520 ریال
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 18 12 متری بنگاه اصفهان 36,513,770 ریال
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 18 12 متری کیلوگرم کارخانه 158,720 ریال
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 18 12 متری شاخه بنگاه تهران 36,513,770 ریال
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 20 12 متری بنگاه اصفهان 47,706,430 ریال
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 20 12 متری کیلوگرم کارخانه 167,890 ریال
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 20 12 متری شاخه بنگاه تهران 46,789,000 ریال
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 22 12 متری شاخه بنگاه تهران 57,798,170 ریال
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 22 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,320 ریال
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 22 12 متری بنگاه اصفهان 56,880,740 ریال
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 24 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 65,596,340 ریال
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 24 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,320 ریال
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 24 12 متری شاخه بنگاه تهران 65,137,620 ریال
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 27 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 74,770,650 ریال
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 27 12 متری شاخه بنگاه تهران 73,486,240 ریال
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 27 12 متری کیلوگرم کارخانه 168,810 ریال
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 30 12 متری شاخه بنگاه تهران 90,825,690 ریال
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 30 12 متری کیلوگرم کارخانه 170,650 ریال
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان 30 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 89,908,260 ریال

X