انواع نبشی و ناودانی

نام سایز برند ضخامت طول شاخه واحد محل تحویل قیمت
نبشی  5  * 70*70  آریان فولاد  6 متری  کارخانه 70*70 آریان فولاد 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 166,520 ریال
نبشی  7  * 70*70  آریان فولاد  6 متری  کارخانه 70*70 آریان فولاد 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 166,520 ریال
نبشی  10*100*100 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 100*100 آریان فولاد 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 173,400 ریال
نبشی  10*100*100 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 100*100 آریان فولاد 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 166,520 ریال
نبشی  12*120*120 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 120*120 آریان فولاد 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 166,520 ریال
نبشی  12*120*120 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 120*120 آریان فولاد 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 173,400 ریال
نبشی  3*40*40 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 40*40 آریان فولاد 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 168,810 ریال
نبشی  4*40*40 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 40*40 آریان فولاد 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 166,520 ریال
نبشی  4*40*40 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 40*40 آریان فولاد 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 173,400 ریال
نبشی  4*50*50 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 50*50 آریان فولاد 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 166,520 ریال
نبشی  5*50*50 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 50*50 آریان فولاد 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 173,400 ریال
نبشی  5*50*50 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 50*50 آریان فولاد 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 166,520 ریال
نبشی  5*60*60 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 60*60 آریان فولاد 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 166,520 ریال
نبشی  6*60*60 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 60*60 آریان فولاد 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 166,520 ریال
نبشی  6*60*60 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 60*60 آریان فولاد 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 173,400 ریال
نبشی  8*80*80 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 80*80 آریان فولاد 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 166,520 ریال
نبشی  8*80*80 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 80*80 آریان فولاد 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 173,400 ریال

X