انواع ضایعات

نام حالت رده تحویل قیمت
ضایعات فلزی پرس شده روغنى بالاى یک میل پرس شده روغنى بالاى يك ميل 99,090 ریال
ضایعات فلزی پرس شده روغنى زیر یک میل پرس شده روغنى زير يك ميل 99,090 ریال
ضایعات فلزی پرس شده آلومینیوم بنگاه تهران پرس شده آلومینیوم بنگاه تهران 98,770 ریال
ضایعات فلزی پرس شده پرس بدنه تمیز و مرغوب بنگاه تهران پرس شده پرس بدنه تمیز و مرغوب بنگاه تهران 97,250 ریال
ضایعات فلزی پرس شده چدن بنگاه تهران پرس شده چدن بنگاه تهران 91,750 ریال
ضایعات فلزی پرس شده حلب کارخانه پرس شده حلب کارخانه 94,590 ریال
ضایعات فلزی پرس شده مسی بنگاه تهران پرس شده مسی بنگاه تهران 98,770 ریال

X